کمپرسور یک وسیله ی مکانیکی برای افزایش فشار گازها و کاهش حجم  آنها میباشد. میتوان گفت مهمترین بخش چرخه سرمایش تراکمی می باشد. کمپرسور با مکش گاز کم فشار مبرد از یک سو ، فشرده کردن و رانش از سوی دیگر باعث گردش مبرد در مدار سرمایش می شود. کمپرسور هوا نوع خاصی از کمپرسور گازی می باشد. شبیه به پمپ ها می باشند : هردو میتوانند فشار مایع را افزایش دهند و هر دو مایع را از لوله ای خارج میکنند.